Všeobecné obchodní prodejní podmínky

pro prodej zboží v e-shopu společnosti GRMOLEC servis s.r.o., se sídlem Riegrova 1412/23a, 697 01 Kyjov, IČO: 292 78 597, DIČ: CZ29278597, (dále jen společnost), zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 123163.

 I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní prodejní podmínky na základě registrace kupujícího (dále jen „prodejní podmínky“) shora uvedené společnosti upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě těchto prodejních podmínek při uzavíraní kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi společností jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a druhou osobou jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“) prostřednictvím eshopu prodávajícího zboží na území České republiky. Prodej zboží je prodávajícím provozován na základě zápisu v obchodním rejstříku, když další údaje jsou na internetové adrese www.grmolecservis.cz

 2. Tyto prodejní podmínky se vztahují na smlouvy uzavírané mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, kdy kupující je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupující s těmito prodejními podmínkami vyjadřuje souhlas dnem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

 3. Ustanovení odchylná od prodejních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a/nebo v rámcové kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě a/nebo v rámcové kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními prodejních podmínek.

 4. Ustanovení prodejních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a/nebo rámcové kupní smlouvy a jsou závazné pro smluvní strany dnem uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze dle těchto prodejních podmínek uzavřít pouze na dodávky zboží na území České republiky.

 5. Znění prodejních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění prodejních podmínek.

 II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce http://grma.cz/ může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně prodejních podmínek).

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží bez nákladů na dopravu a bez DPH. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků pouze tehdy, je-li zboží dodáváno na území ČR. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. U zboží, u něhož není uvedena cena, je nutné, aby se kupující na cenu před vyplněním objednávky informoval u prodávajícího a dle této informace pak cena bude do objednávky doplněna.

 3. U zboží dodávaného mimo území ČR kupní smlouva nabývá účinnosti dnem připsání celé kupní ceny objednaného zboží na účet prodávajícího, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě.

 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také závazné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o těchto nákladech uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, místu odběru nebo dodací adrese,
  c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

 6. Před zasláním objednávky prodávajícím je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána na elektronickou adresu kupujícího.

 9. Přijetí objednávky ze strany prodávajícího s výhradami, doplňky či změnami je novým návrhem na uzavření smlouvy a smlouva je v tomto případě uzavřena ve znění protinávrhu v případě jejího potvrzení kupujícím do pěti dnů ode dne, v němž protinávrh převzal nebo v němž mu byl doručen; lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí nebo doručení protinávrhu.

 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 IV. Kupní cena zboží a její splatnost

 1. Nebude-li smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, budou v kupní ceně zboží zahrnuty všechny náklady prodávajícího související s předáním zboží kupujícímu ve stavu nemajícím vady, zejména pak materiálové náklady, náklady na balení zboží, náklady na kontrolu zboží, atd. V kupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, doprava ani vratné obaly.

 2. Částky odpovídající kupním cenám zboží bude prodávající kupujícímu fakturovat a to i v elektronické podobě. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy kupující zboží převzal. Kupní cena může být uhrazena v hotovosti nebo převodem na účet se splatností uvedenou na faktuře – daňovém dokladu. V případě pochybností se má za to, že faktura byla kupujícímu doručena třetího dne ode dne od jejího odeslání na adresu a/nebo na elektronickou adresu uvedenou v objednávce, ode dne předání k poštovní přepravě/ode dne odeslání e-mailem. Kupující se zároveň zavazuje provádět platby ve lhůtě splatnosti uvedené v příslušné faktuře.

 3. Za den provedení úhrady kupní ceny zboží nebo jeho části se považuje den, kdy příslušná částka byla:
  a) připsána ve prospěch účtu prodávajícího, nebo
  b) uhrazena v hotovosti k rukám zmocněné osoby

 4. Neuhradí-li kupující kupní cenu zboží nebo její část ve lhůtě uvedené ve faktuře, je prodávající oprávněn odmítnout kupujícímu dodat jakékoliv další zboží dle již uzavřené kupní smlouvy či smluv kupních již uzavřených popř. odstoupit od takové kupní smlouvy bez ohledu na to, zda s jejich plněním již bylo či nebylo započato. V tomto případě kupující nemá nárok na žádné sankce ani náhradu škody.

 5. Vlastnické právo ke zboží dodanému kupujícímu na základě kupních smluv uzavřených podle těchto prodejních podmínek přechází na kupujícího dnem převzetí zboží.

 6. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu skutečnost, že se stal nespolehlivým plátcem DPH nebo že jeho bankovní účet užívaný pro platby přestal být zveřejňován správcem daně.

 V. Dodací podmínky

 1. Dodání zboží kupujícímu jde na účet kupujícího a je uskutečněno:
  a) vlastním odvozem zboží kupujícím z místa označeného prodávajícím; nebo
  b) vlastní dopravou prodávajícího nebo dopravcem sjednaným prodávajícím do místa sídla kupujícího nebo na místo uvedené v objednávce na území České republiky.
  c) dílčími dodávkami s tím, že sjednaná cena zůstává nedotčena. Každá dílčí dodávka pak může být pokládána za samostatný obchod. Rozdělení dílčích dodávek se provádí tak, aby byla umožněna výroba a dodávka v souladu se smlouvou.

 2. Odpovědnost za škody na přepravovaném zboží přechází na kupujícího okamžikem dnem předání prvnímu dopravci.

 3. Prodávající se zavazuje dodávané zboží zabalit a zajistit tak, aby během přepravy nedošlo vlivem vadného balení či zajištění k jeho poškození.

 4. Je-li přeprava zboží uskutečněna přepravcem, je kupující povinen zboží při převzetí prohlédnout ve smyslu jejího poškození či poškození obalu zásilky a následně jednat ve smyslu ustan. § 2555 a násl. občanského zákoníku.

 5. Převzít dodávané zboží za kupujícího jsou oprávněny tyto osoby:
  a) osoba, na jejíž jméno je vystavena partnerská (zákaznická) karta vystavená prodávajícím pro kupujícího, když za aktuálnost držitelů partnerských karet odpovídá kupující,
  b) osoba, která se prokáže objednávkou a je uvedena kupujícím na objednávce jako osoba oprávněná k převzetí zboží a která předloží k nahlédnutí občanský průkaz,
  c) statutární orgán kupujícího nebo zaměstnanec kupujícího oprávněný dle ustan. § 166 občanského zákoníku a po předložení (k nahlédnutí) občanského průkazu a objednávky

 6. Neprokáže-li se osoba přebírající za kupujícího zboží některým ze způsobů uvedených v článku V. odst. 5. a nesplní-li povinnosti uvedené v článku V. odst. 7. těchto prodejních podmínek, pak zboží kupujícímu nemusí být předáno a má se za to, že prodávající plnil řádně a včas, kupující zboží odmítl bezdůvodně převzít s důsledky uvedenými v čl. VII. těchto prodejních podmínek, když současně tímto dnem přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

 7. Osoba přebírající zboží, je za splnění povinností uvedených v článku V. odst. 5. prodejních podmínek, povinna dále uvést na dodacím listu čitelně své jméno, příjmení, datum narození a bydliště a připojit svůj podpis.

 8. Lhůta k dodání zboží vymezená uzavřenou kupní smlouvou se prodlužuje o každou dobu prodlení kupujícího s převzetím zboží.

 VI. Odpovědnost za vady zboží a reklamace

 1. Prodávající poskytuje na zboží dodané kupujícímu na základě těchto prodejních podmínek záruku po dobu 12-ti měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, nebude-li v průvodních dokladech, tj. např. v dodacím listu, obalu či faktuře uvedena záruční doba jiná.

 2. Záruka se nevztahuje na:
  a) opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním zboží,
  b) poškození zboží v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny montážního návodu a obecně známými a obvyklými způsoby používání,
  c) poškození zboží způsobeným jeho znečištěním, nehodou nebo zásahem vyšší moci (např. nedodržením intervalů údržby, které byly stanoveny),
  d) mechanické poškození zboží,
  e) poškození způsobené použitím pro daný účel nevhodného zboží,
  f) vady a poškození způsobené neodborným zásahem do zboží.

 3. Za zjevné vady zboží dodaného kupujícímu na základě těchto prodejních podmínek se považují vady způsobené vadným balením nebo vadným zajištěním zboží při jeho přepravě, za které odpovídá prodávající, a dále vady množství, sortimentu, kompletnosti a nesprávného označení zboží. Nároky kupujícího z titulu odpovědnosti prodávajícího za zjevné vady zboží zaniknou, nebude-li písemná reklamace zjevné vady zboží doručena prodávajícímu do deseti dnů ode dne, kdy zboží bylo kupujícím převzato.

 4. Nároky kupujícího z titulu odpovědnosti za vady zboží způsobené vadným balením nebo vadným zajištěním zboží při jeho přepravě, za které odpovídá prodávající, zaniknou, nebude-li písemná reklamace doložena zápisem, který kupující sepíše s přepravcem zboží; zápis musí obsahovat popis škod a vymezovat jejich rozsah. Zápis je kupující povinen doplnit o důkazní materiál (např. fotodokumentaci) prokazující stav poškozeného zboží a obalů, v nichž bylo zboží přepravováno.

 5. Za skryté vady zboží dodaného kupujícímu na základě těchto prodejních podmínek se považují materiálové vady zboží, vady jeho funkčnosti a dále výrobní a konstrukční vady zboží ke dni předání zboží kupujícímu.

 6. Práva z odpovědnosti za skryté vady zboží je kupující oprávněn uplatnit pouze tehdy, pokud zboží je užíváno v souladu s technickými předpisy, technickými normami či obvyklému způsobu užívání.

 7. Reklamaci/vytknutí vad zboží je kupující povinen provést v písemné formě s uvedením důvodu reklamace, jak se vada projevuje, jaké právo zvolil dle ustan. § 2106 zák.č. 89/2016 Sb., číslo faktury prodávajícího, v níž je reklamované zboží uvedeno, kopii dodacího listu a označit osobu, která je za kupujícího pověřena k jednání s prodávajícím ve věci reklamace. Bez uvedené formy, skutečností a dokladů vyjmenovaných v předchozí větě není reklamace/vytknutí vad provedeno řádně a včas.

 8. Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, je kupující povinen doručit vadné zboží ve stavu, v jakém je od prodávajícího převzal, na adresu místa expedice zboží nebo na jiné místo předem dohodnuté. Není-li výše uvedený postup možný nebo je nehospodárný, lze dohodnout jiný postup, zpravidla pak posouzení vady na místě, když náklady s tím spojené hradí v plném rozsahu kupující až do doby než se prokáže, že reklamace je oprávněná.

 9. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré účelně vynaložené náklady, které prodávající vynaložil v souvislosti s reklamací skryté vady zboží, jež byla kupujícím uplatněna neoprávněně nebo kterou prodávající neuznal.

 10. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající odpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou vadou zboží nebo v souvislosti s ní nebo jakoukoliv újmu způsobenou jiným porušením svých povinností pouze do výše kupní ceny zboží dle smlouvy.

 11. Podle charakteru reklamované vady je prodávající oprávněn zmocnit výrobce či dovozce reklamovaného zboží k tomu, aby za něj jednal ve věci reklamace takového zboží.

 12. Ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 1. těchto prodejních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 VII. Smluvní pokuty za porušení povinností

 1. Smluvní pokuty za porušení povinností uvedených v těchto prodejních podmínkách:
  a) za prodlení kupujícího se zaplacením fakturované ceny zboží je kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý započatý den prodlení,
  b) za prodlení kupujícího převzít řádně a včas dodané zboží je kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny zboží za každý započatý den prodlení,
  c) za odmítnutí kupujícího převzít zboží dodané dle objednávky – uzavřené kupní smlouvy, je kupující povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100% z kupní ceny nepřevzatého zboží.

 2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 3. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká právo oprávněného na náhradu škody, tedy oprávněný má právo vzniklou škodu v plné výši požadovat a uplatňovat, tedy neuplatňuje se ustan. § 2050 zák.č. 89/2012 Sb.

 VIII. Další ustanovení

 1. Kupující:
  a) není oprávněn bez předchozího souhlasu prodávajícího sdělovat třetím osobám údaje o uzavřených kupních smlouvách s prodávajícím;
  b) může informovat prodávajícího o skutečnostech ovlivňujících prodejnost zboží a o zasahování třetích osob do práv prodávajícího, zejména do práva k prodejnímu jménu a k ochranným známkám

 2. Prodávající:
  a) není oprávněn bez předchozího souhlasu kupujícího sdělovat třetím osobám údaje o uzavřených kupních smlouvách,
  b) může zasílat kupujícímu bezplatně dokumentaci smluvního zboží v množství přiměřeném pro prodejní a servisní účely, ceníky, katalogy a jiné propagační materiály.

 3. Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná na základě těchto prodejních podmínek musí mít písemnou formu, s výjimkami uvedenými v prodejních podmínkách, a musí být druhé straně řádně doručena. Za řádně doručenou písemnost se považuje písemnost, která byla:
  a) předána adresátovi prostřednictvím zaměstnance odesílatele, pak je doručeno dnem převzetí nebo
  b) předána k poštovní přepravě, pak je dnem doručení třetí den po předání k poštovní přepravě nebo
  c) doručena na e-mailovou adresu uvedenou v prodejních podmínkách nebo na objednávce kupujícího, pak je dnem doručení třetí den po odeslání na uvedenou e-mailovou adresu.

 4. Právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem, se řídí jak tyto prodejní podmínky, tak práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou těmito prodejními podmínkami výslovně upravena, jakož i právní vztahy a právní jednání ze smluv uzavřených na základě těchto prodejních podmínek, a to i při dodávkách zboží mimo území ČR nebo se subjekty (osobami) majícími sídlo mimo území ČR.

 IX. Závěrečná ustanovení

 1. Prodejní/obchodní podmínky kupujícího, které nebyly prodávajícím výslovně písemně odsouhlaseny, jsou vůči prodávajícímu neúčinné. Prodejní/obchodní podmínky kupujícího, které se liší od obsahu prodejních podmínek prodávajícího, jsou vůči prodávajícímu neúčinné, není-li jiné písemné dohody; řeší-li kolizi ujednání prodejních podmínek také prodejní/obchodní podmínky kupujícího, tak mají vždy přednost prodejní podmínky prodávajícího s přihlédnutím zejména ke skutečnosti, že jde o prodej v e-shopu.

 2. Je-li některé ustanovení těchto prodejních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

 3. Tyto prodejní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.9.2021.

 4. Kupní smlouva včetně prodejních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přihlásit Košík

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací